?

Log in

No account? Create an account
Hello :D
myp3ukah
Привет всем читателям ЖЖ! Я решил пополнить ваши ряды.
Меня зовут Андрей! Родился и живу в Одессе.


Посмотрите, я крутой :D Так будем же дружить )

Правові засади управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища
myp3ukah

Тема 12. Правові засади управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища 

Поняття, ознаки і зміст управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища.

Система і компетенція органів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища. Система і компетенція органів управління загальної компетенції. Система і компетенція органів управління спеціальної компетенції

Правові питання участі громадськості в управлінні природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища. Організація самоврядування в галузі екології. Взаємодія державного і громадського управління в галузі екології.

Функції управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища. Класифікація функ­цій управління в галузі екології. Організаційні функції екологічного управління. Поперджувально-охоронні екологічні функції. Стабілізаційні функції екологічного управління.login_of Верь Мое и близкое мне Получится лучшая политика 2010 в России

Правове регулювання здійснення екологічної експертизи
myp3ukah

Тема 11. Правове регулювання здійснення екологічної  експертизи

Юридична природа екологічної експертизи. Предмет, об'єкти, суб'єкти та зміст екологічної експертизи.

Підстави проведення та припинення екологічної експертизи.

Екологічна експертологія — теоретична база екологічної експертизи. Правові форми екологічної експертизи. Державна екологічна експертиза. Громадська екологічна експертиза. Комерційна екологічна експертиза. Наукова екологічна експертиза. Міжнародна екологічна експертиза. Комплексні, комісійні та додаткові екологічні експертизи. Правовий ста­тус експерта-еколога. Захист прав експерта-еколога.

Нормативно-правове забезпечення екологічної експертизи. Правова організація здійснення стимулювання екологічної експертизи. Нормативно-методичне забезпечення екологічної експертизи. Стадії проведення екологічної експертизи. Структура, зміст та юридичне значення висновку екологічної експертизи. Спростування висновку екологічної експертизи. Визнання висновку екологічної експертизи недійсним. Система юридич­них гарантій ефективності екологічної експертизи.sergpolynov misskitty.spb.ru успешный обмен ссылками МелокЛинкс

Правове забезпечення екологічної безпеки
myp3ukah

Тема 10. Правове забезпечення екологічної безпеки

Правове забезпечення екологічної безпеки - пріоритетний напрям реалізації екологічної політики держави. Юридична природа екологічної безпеки. Поняття, суб’єкти та об’єкти екологічної безпеки. Види екологічної безпеки. Правове забезпечення ризику в сфері екології. Соціально-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки. Абсолютно зобов'язальний характер правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки.

Особливості правовідносин у галузі забезпечення еколо­гічної безпеки. Суб'єктивний, об'єктивний склад, зміст, під­стави виникнення, зміни та припинення правовідносин у га­лузі забезпечення екологічної безпеки.

Структурно-функціональне забезпечення екологічної без­пеки. Юридичні гарантії забезпечення екологічної безпеки. Юридична відповідальність в сфері забезпечення екологічної безпеки.niks08.ru vodahelp supermamasuper

Правова охорона навколишнього природного середовища
myp3ukah

Тема 9. Правова охорона навколишнього природного середовища

Поняття правової охорони навколишнього природного се­редовища. Місце відносин з правової охорони навколишнього природного середовища в системі екологічного права. Правові форми охорони навколишнього природного середовища. Спів відношення правової охорони навколишнього природного се­редовища і правового забезпечення якості довкілля.

Підстави виникнення правовідносин у галузі охорони нав­колишнього природного середовища. Суб'єкти та об'єкти правовідносин у галузі охорони навколишнього природного середовища. Зміст зобов'язань з охорони навколишнього природного середовища. Підстави зміни та припинення право­відносин у галузі охорони навколишнього середовища.

Форми і методи захисту прав суб'єктів у галузі охорони навколишнього середовища.onlystyles.ru Новости Болгарии on-line bgnews0001

Право природокористування
myp3ukah

Тема 8. Право природокористування

Поняття права природокористування. Пріоритети права природокористування. Субєкти та об’єкти права природокористування. Правова класифікація видів природокористування.  Принципи права природокористування. Об’єктивне і суб'єктивне право природокористування.

Право загального і спеціального природокористування та їх ознаки. Особливості права орендного природокористування. Орендні правовідносини природокористування.

Підстави виникнення та зміни права природокористування. Особливості виникнення права орендного природокористу­вання. Значення договору у виникненні орендних правовід­носин природокористування.

Правосуб'єктність природокористування. Суб'єкти правовідносин природокористування. Об'єкти права природокористування. Правові форми використання природ­них ресурсів в орендних правовідносинах. Зміст права приро­докористування. Права та обов'язки суб'єктів пра­вовідносин природокористування.

Підстави припинення права природокористування. Особливості припинення та зміни орендних правовідносин природокористування. Форми і методи захисту прав суб'єктів правовідносин природокористування.Аюрведа Мыльные орехи Киев ГРУЗОТАКСИ superintim

Правове регулювання відносин власності на природні ресурси
myp3ukah

Тема 7. Правове регулювання відносин власності на природні ресурси

Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси. Форми права власності на природні ресурси. Спів­відношення державного суверенітету і права державної влас­ності на природні ресурси.

Особливості відносин права комунальної та приватної влас­ності на природні ресурси. Класифікація відносин права власності на природні ресурси. Об'єктивне право власності на природні ресурси. Суб'єктивне право власності на природні ресурси.

Проблеми вдосконалення рентних відносин як елемента права власності на природні ресурси.

Підстави виникнення права власності на природні ресурси. Суб'єкти права власності на природні ресурси. Види об'єктів права власності на природні ресурси. Зміст права власності на природні ресурси. Форми реалізації повноважень власників природних ресурсів. Підстави припинення та зміни права власності на природні ресурси. Права та обов’язки власників природних ресурсів, обмеження, захист та гарантії їх прав.

Форми і методи охорони права власності на природні ресурси. Відповідальність за порушення прав власників та права власності на природні ресурси.
prostochel55 ion_rej Все слова слова слова и картинки

Екологічні права та обов'язки громадян
myp3ukah

Тема 6. Екологічні права та обов'язки громадян

Поняття та класифікація екологічних прав громадян. Екологічні обов’язки громадян.

Конституційні екологічні права громадян. Екологічні інтереси та особливості їх правового захисту. Право громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище (екологічну безпеку). Право громадян на одержання повної достовірної інформації про стан нав­колишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення (екологічну інформацію). Право на відшкодування шкоди, завданої порушенням права на безпечне для життя та здоровя громадян навколишнє середовище.

Право громадян на здобуття екологічної освіти. Право гро­мадян на об'єднання в громадські природоохоронні (еколо­гічні) формування. Право на участь у проведенні громадської екологічної експертизи. Право на здійснення загального і спе­ціального використання природних ресурсів. Характеристика інших екологічних прав громадян.

Особливості реалізації галузевих та міжгалузевих еколо­гічних прав громадян.

Загальні обов'язки громадян у галузі екології.

Соціальні обов'язки громадян у галузі екології.

Поняття і класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян і додержання екологічних обов'язків.

Правові форми захисту екологічних прав громадян.читаем wikileaks на русском языке vladomira trinichka

Джерела екологічного права
myp3ukah

Тема 5. Джерела екологічного права

Загальна характеристика джерел екологічного права. Поняття джерел екологічного права та їх види.

Закони і підзаконні акти як джерела екологічного права. Конституція України в системі джерел екологічного права. Закон України "Про охорону навколишнього природного се­редовища" як інтегроване джерело екологічного права. Форми інтегрованих джерел екологічного права. Диференційовані джерела екологічного права.

Закони України в системі джерел екологічного права, їх види. Закон України "Про екологічну експертизу".

Земельний, Водний, Лісовий кодекси і Кодекс України про надра як джерела права. Місце підзаконних нормативно-пра­вових актів у регулюванні екологічних правовідносин та їх класифікація.

Екологічні стандарти в системі екологічного права: поняття та види.

Комплексні нормативні акти як джерела екологічного пра­ва. Співвідношення екологічного, природноресурсового та антропоохоронного і ядерного законодавства.

Чинність міжнародно-правових норм у системі джерел еко­логічного права. Проблеми імплементації міжнародних еколого-правових норм в екологічне законодавство України.

Трансформація екологічного законодавства в систему між­народно-правового регулювання. Юридична природа роз'яс­нень вищих судових інстанцій щодо застосування екологіч­ного законодавства.bookesru mrs_rockefeller 1_p_a_i_n_1

Екологічні правовідносини.
myp3ukah

Тема 4. Екологічні правовідносини.

Поняття екологічних правовідносин. Генезис формування екологічних     правовідносин. Класифікація екологічних правовідносин.

Правові форми використання природних ресурсів. Правова охорона навколишнього природного середовища. Правове га­рантування екологічної безпеки людини.

Матеріальні, організаційні та процесуально-правові еколо­гічні правовідносини. Абсолютні екологічні правовідносини. Підстави виникнення і зміни екологічних правовідносин. Суб'єкти та об'єкти екологічних правовідносин. Зміст еколо­гічних правовідносин та їх особливості. Правові підстави та умови припинення екологічних правовідносин. Гарантії за­хисту прав суб'єктів екологічних правовідносин.natanka18 rashid1 ЖРЕО ОСН ОСББ